Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến độ 3, 4 cho các lĩnh vực.

          Nội dung: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, bao gồm: phần mềm hỗ trợ xử lý nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Tháp, theo danh sách dịch vụ công trực tuyến tại thời điểm triển khai gói thầu.

          Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

          Văn bản phê duyệt: Quyết định số 91/QĐ-STTTT ngày 23/9/2019, do ông Đoàn Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp ký.

Giá gói thầu: 19.215.908.000 đồng.

Giá trúng thầu: 11.900.000.000 đồng

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.