Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 7 “Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung.

Nội dung:Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung”.

Thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

Văn bản phê duyệt: 47/QĐ-STTTT ngày 27/5/2019, ông Đoàn Thanh Bình Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 1.257.172.000 đồng.

Giá trúng thầu: 1.097.000.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.