Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

 

TÊN GÓI THẦU: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

Nội dung: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

Thuộc dự toán: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021.

Nguồn vốn: kinh phí quản lý hành chính đã bố trí trong dự toán năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 18 giờ 02 phút, ngày 30/3/2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 10/4/2021.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10/4/2021

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 30/3/2021

                                                                                              Thúy Kiều