Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

TÊN GÓI THẦU: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý GIS dùng chung cấp Tỉnh.

Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 9.

Nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý GIS dùng chung cấp Tỉnh.

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử Tỉnh.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 23/10/2019 đến 14 giờ 30 phút, ngày 03/11/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 03/11/2019

Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/10/2019.