Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 10 “Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

Nội dung: “Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

Thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

Văn bản phê duyệt: 101/QĐ-STTTT ngày 10/10/2019, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 4.329.044.000 đồng.

Giá trúng thầu: 4.199.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.