Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm tài sản và trang thiết bị.

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm tài sản và trang thiết bị.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu: Mua sắm tài sản và trang thiết bị.

                                                                                                                                     ĐVT: đồng

STT

Tên đơn vị trúng thầu

Giá trúng thầu

Văn bản phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 1: Mua sắm thiết bị lưu trữ

Gói số 2: Mua sắm kệ đựng hồ sơ lưu trữ

1

Cửa hàng Nội thất Mỹ Hiệp

10.600.000

678/QĐ-STTTT ngày 22/12/2020

Hoàn thành giao đủ số lượng và lắp đặt trong vòng 04 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

2

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

22.000.000

679/QĐ-STTTT ngày 22/12/2020

Hoàn thành giao đủ số lượng và lắp đặt trong vòng 07 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

 

Thuộc dự toán: Trích từ nguồn kinh phí dự án theo Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án của chủ đầu tư năm 2020.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

                                                                                                                        Thúy Kiều.