Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

Tên gói thầu: Gói số 03: Thiết bị phục vụ vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu

Tên dự án: Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 12/10/2021

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Phương thức đấu thầu: một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Bảo lãnh dự thầu: 9.000.000 đồng.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: tại hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn.