Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

          TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 8: Xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng cơ bản.

Nội dung: Thu thập và nhập liệu các cơ sở dữ liệu nền tảng cơ bản (bảng mã dùng chung; thủ tục hành chính; đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; doanh nghiệp, dân cư).

          Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản phê duyệt: 128/QĐ-STTTT ngày 28/11/2019, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 560.410.000 đồng.

Giá trúng thầu: 520.000.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).