Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương khoá XIII

Ngày 08/3/2022, tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Sở tổ chức cho Đảng ủy viên và các cấp ủy trực thuộc tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương khóa XIII do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, các cấp ủy đã được nghe các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quán triệt những nội dung trọng tâm của các văn bản:

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

- Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm;

- Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

- Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

- Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Sở chỉ đạo các Đảng ủy viên, cấp ủy trực thuộc nghiên cứu kỹ các văn bản mới, tổ chức thực hiện trong Đảng ủy, chi bộ đúng quy định.

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp

Thao@Nguyen