Xuất bản thông tin

null Đảng viên, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng viên, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đảng viên, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 03/02/2021, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cho toàn thể đảng viên và người lao động đang công tác tại Sở được tham dự Hội nghị trực tuyến thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

     Tại Hội nghị, đảng viên và người lao động được thông tin nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bao gồm: các báo cáo đánh giá về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 5 năm 2021 -  2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; Phương hướng công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ Đại hội XIII; Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

      Đảng viên và người lao động thuộc Sở nghiêm túc tiếp thu nội dung được triển khai tại hội nghị./.

                                                                                                          NTT