Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu

Tên dự án: Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông

Tên gói thầu: Gói số 01 - Xây dựng CSDL và phần mềm quản lý CSDL ngành Thông tin và Truyền thông

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: trọn gói

Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2021.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Đồng tiền chào thầu: Đồng Việt Nam

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: 18/10/2021 đến 16 giờ, ngày 08/11/2021

Địa điểm phát hành HSMT: tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn