Xuất bản thông tin

null Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, các cấp ủy và tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, kiên trì mục tiêu và triển khai đồng bộ nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 gắn với các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ảnh minh họa

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương nêu trên theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                                                       Nguồn dongthap.gov.vn