Xuất bản thông tin

null Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Ngày 02/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương.

Đồng thời, Thành lập Phòng Chuyển đổi số và an toàn thông tin trên cơ sở tổ chức lại Phòng Công nghệ thông tin và bổ sung một số nhiệm vụ mới về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử; thực hiện hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu đối với Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Bưu chính – Viên thông, Phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản.

Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

                                                                                                                             An Nhiên