Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày 09/4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp.

 

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, kết nối, tích hợp các thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; chuẩn hóa mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử trước ngày 15/4/2020; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính v.v..

Nguồn dongthap.gov.vn