Xuất bản thông tin

null Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế đi lại.

Chi tiết bài viết Tin tức

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hạn chế đi lại.

Ngày 13/4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan ngang sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

 

Theo đó, tại Bộ phận một cửa các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch trong năm 2020 hoàn hành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nguồn dongthap.gov.vn