Xuất bản thông tin

null Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Ngày 04/4/2022, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở (chưa tham dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, do Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Đoàn Thanh Bình chủ trì.

 

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở triển khai quán triệt những nội dung trọng tâm của 06 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, đặc biệt là dành thời gian triển khai sâu đối với các Nghị quyết, Kết luận có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành như: Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kết luận số 249-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025.

Trước đó, trong 2 ngày (17 – 18/3/2022) Đảng ủy Sở đã tổ chức kết nối trực tuyến với Hội nghị của Tỉnh cho một số đảng viên, công chức, viên chức tham dự. Như vậy, tổng cộng 2 đợt, 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Sở chỉ đạo từng đảng viên, công chức, viên chức tích cực nghiên cứu kỹ các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

                 thao@nguyen