Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu số 02: Tập huấn, diễn tập và đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu gói thầu số 02: Tập huấn, diễn tập và đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

           -Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tập huấn, diễn tập và đánh giá an toàn thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu và 10 hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

         - Quy mô gói thầu: Đánh giá an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ các hệ thống thông tin trong Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và 10 hệ thống mạng của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, tập huấn công tác rà quét, khắc phục một số lỗ hổng bảo mật, diễn tập rà soát, khắc phục sự cố hệ thống Active Directory (AD) và thư điện tử công vụ của tỉnh gồm:

          + Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

          + 06 sở, ban, ngành tỉnh.

          + 04 UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh.

          + Tập huấn công tác rà quét, khắc phục một số lỗ hổng bảo mật.

+ Diễn tập rà soát, khắc phục sự cố hệ thống AD và thư điện tử công vụ của tỉnh.

- Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế năm 2021 đã giao dự toán cho đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

- Thời gian mời thầu: từ ngày 02/11/2021 đến 17 giờ ngày 12/11/2021

- Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia