Xuất bản thông tin

null Công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 03/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông.

Công bố kèm theo Quyết định 04 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, gồm các thủ tục: Cấp mới, đổi tên, đổi mật khẩu, thu hồi thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp; Cấp mới, đổi tên, thay đổi thông tin, mật khẩu người dùng phần mềm phần mềm quản lý tiến độ dự án; Đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các Sở, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Cung cấp tài nguyên và hỗ trợ sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Đồng Tháp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là thủ tục hành chính nội bộ phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh.

An Nhiên